Standpunten

Leven met elkaar - zorgen voor elkaar (tekst folder)

Leven met elkaar - zorgen voor elkaar

Wij geloven op grond van de Bijbel dat mensen de opdracht hebben zorg te dragen voor elkaar.
Daarom vindt de ChristenUnie dat het haar verantwoordelijkheid is oog te hebben voor hen die
het zelfstandig niet redden in de maatschappij.

Dit betekent dat we keuzes durven maken op basis van onze uitgangspunten. Mensen hebben
een eigen verantwoordelijkheid, maar wie het echt nodig heeft kan op onze steun rekenen.

Daarvoor willen we voorstellen doen om inwoners, jong en oud, verenigingen, scholen, bedrijven,
enz. te ondersteunen. We willen elkaar te helpen, met bijzondere aandacht voor jeugd, gezin en
zorgbehoevenden. Dat vraagt een ondernemende en slagvaardige gemeente die kansen biedt
en ondersteunt. Daar staat de ChristenUnie voor!

Wij willen de komende vijf jaar de verantwoordelijkheid nemen om deze speerpunten uit te voeren.

Helpt u ook mee?

GELOVEN

• Basis van ons handelen is Gods Woord
• Zondagsrust is een groot goed en heeft onze prioriteit
• Molenwaard: hechte gemeente met een christelijk-sociale identiteit
• Zorgen voor elkaar en verantwoordelijk zijn voor elkaar
• Rentmeesterschap: zorg voor de leefomgeving als schepping van God

DURVEN

• Ruimhartig minimabeleid voor wie dit echt nodig heeft
• Investeren in kernen: behoud van winkels, scholen en dorpshuizen
• Waardering en ondersteuning voor mensen die zich inzetten voor de gemeenschap
• Stimuleren van nieuwe streekeigen initiatieven in agrarische sector, zorg, recreatie en toerisme.
• Bedrijvigheid: niet alleen geld verdienen, maar ook gericht op leefbaarheid en leefomgeving
• Bevorderen energiebesparing, afvalvermindering en milieuverantwoord bouwen
• Ruimte voor woningbouw waarin wonen en zorg gecombineerd wordt

DOEN!

• Zorgvuldige, oplossingsgerichte uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
• Niet ‘over’ maar ‘met’ de inwoners praten
• Ondersteunen van mensen met een beperking of minder draagkracht
• Stimuleren van vrijwilligerswerk en bewonersinitiatieven
• Inbreng van kerken en maatschappelijke organisaties bevorderen en versterken
• Kansen creëren voor starters op de woningmarkt
• Actief inzetten voor behoud van het unieke polderlandschap, cultuurhistorie, molens en monumenten
• Werken vanuit de kernen met de inwoners als gesprekspartners
• Koppeling OZB aan het inflatiecijfer


Verkiezingsprogramma

Er is hard gewerkt aan het opzetten van een verkiezingsprogramma voor ChristenUnie Molenwaard, om zo mee te denken over, en mee te kunnen werken aan de toekomst van onze nieuw te vormen gemeente. Het uiteindelijke verkiezingsprogramma is, na goedkeuring door de ledenvergadering van de nieuwe kiesvereniging, op deze plaats beschikbaar.

Klik hier om het verkiezingsprogramma in te zien en/of te downloaden.