Verkiezingsprogramma 2022-2026

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Inleiding

Samenleven in Molenlanden

Deze verkiezingen gaan over mensen. Over u, over jou en mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en de manier van samenleven in Molenlanden. Samenleven in Molenlanden betekent voor mij: het omzien naar elkaar en zorg hebben voor de schepping. Er écht zijn voor de ander en écht zorg hebben voor onze leefomgeving.

Vanuit mijn christelijke levensovertuiging vind ik dat iedereen waardevol is en meetelt, omdat God ons naar Zijn evenbeeld heeft geschapen. Het is mijn verlangen om vanuit dat gegeven aan de slag te blijven in onze gemeente. Met frisse waterstromen zoals de Lek, de Alblas, de Graaf, de Giessen, de Linge en diverse boezems. Met daartussen de grazige weiden in ons polderlandschap waar we met elkaar samenleven in 19 unieke dorpen en 1 unieke stad. Daar is het fijn om te wonen. Daar geven mensen om elkaar. Daar zorgen we samen voor de waardevolle Alblasserwaardse omgeving.

Harry Stam, Nieuw-Lekkerland

Waar staat de ChristenUnie in Molenlanden voor

In dit verkiezingsprogramma laten we als ChristenUnie zien dat we met elkaar bouwen aan een samenleving waarin aandacht is voor wat écht telt: Wij investeren in zorg voor elkaar, in een overheid die bondgenoot is van de inwoners van Molenlanden, in een duurzame economie en in keuzes die goed zijn voor Gods schepping. We noemen het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Molenlanden: “Samen Recht Doen”

Samen - omdat het onderstreept dat niemand het alleen hoeft te doen. Maar ook omdat de overheid pas goed functioneert als zij het samen doet met inwoners.

Recht - omdat ieder mens voor God telt. En omdat we willen strijden tegen onrecht.

Doen - omdat onze woorden pas inhoud krijgen als we ook in beweging komen. En omdat het nú nodig is om de daad bij het woord te voegen.

Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten we ons als christelijke partij inspireren door de Bijbel. In de Bijbel gaat het over mensen, over samenleven en ook over de overheid. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft. Wij geloven daarom dat christelijke uitgangspunten in de politiek relevant zijn voor alle inwoners van Molenlanden. Tegelijkertijd beseffen wij heel goed dat de overheid niet alle vraagstukken gaat oplossen. De samenleving is niet maakbaar. Maar de overheid is er volgens de ChristenUnie wel om het zwakke te beschermen en het sterke te reguleren.

De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Molenlanden.

Als baby kwam ik naar Nederland. Ik ben op een plek terecht gekomen waar ik niet zélf voor heb gekozen. En toch ben ik er dankbaar voor. Ik ben opgegroeid in Giessenburg. Heb jarenlang gewoond in Ottoland, gewerkt in Ottoland en omstreken. Nu wonend in Goudriaan. Mijn wortels zijn stevig verankerd in Molenlanden.

Eeuwen geleden kregen Joodse mensen de opdracht om in een vreemde situatie niet alleen te overleven, maar echt te leven. Niet alleen voor zichzelf te leven, maar ten dienste van anderen.

Die opdracht trek ik ook mijzelf aan. Ik wil leven in Molenlanden en gun dat leven ook anderen. Daar wil ik mij voor inzetten: dat Molenlanden een plek is en blijft waar anderen kunnen wortelen en tot bloei komen.

Mirjam Kollenstaart-Muis, Goudriaan

Hier heeft de ChristenUnie in Molenlanden zich voor ingezet

De ChristenUnie fractie heeft zich sinds het ontstaan van onze gemeente begin 2019 ingezet voor een zorgzame samenleving in Molenlanden. We hebben ons sterk gemaakt voor kwetsbaren in de samenleving door voorstellen te doen om eenzaamheid terug te dringen en armoede te bestrijden.

Omdat we de menselijke maat voorrang geven in het wonen en werken heeft de ChristenUniefractie oog voor de woonwensen van starters en senioren. We hebben ervoor gezorgd dat er meer aandacht is voor instrumenten zoals de starterslening. We hebben initiatieven zoals knarrenhofjes, thuishuizen en small/tiny houses stevig op de agenda weten te krijgen.               

We willen leven in schone en groene kernen. Daarom hebben we bij herhaling constructief bijgedragen aan beleid op het gebied van afval en circulariteit, bodemdaling en landbouw, arbeidsmigranten en recreatie.

Voor onze 20 kernen hebben we ons sterk gemaakt voor tal van onderwerpen. Zo hebben we onder andere aandacht gevraagd voor het oude gemeentehuis in Streefkerk, het dorpshuis in Oud-Alblas, de alternatieve bouwweg bij Bouwplan Doetse Vliet 3 in Giessenburg, de leefbaarheid in Kinderdijk, Jeugdsoos De Korf en woningbouw met de school in Giessen-Oudekerk en het ontwikkelen van het braakliggend bouwterrein van Van Uden in Hoogblokland. 

Onze plannen voor Molenlanden

In dit verkiezingsprogramma vertellen enkele betrokken ChristenUnie-leden in Molenlanden waarom ze deze thema's zo belangrijk vinden en wat hen daarin persoonlijk aanspreekt. Vanzelfsprekend vermelden we onze plannen en de concrete vertaling naar onze kernen. Zo laten we zien wat het betekent als we kiezen voor wat écht telt, als we recht willen doen aan Molenlanden.

Vanuit deze ingezette koers wil de ChristenUnie in Molenlanden een actieve bijdrage blijven leveren aan deze drie hoofdthema’s:

 • een zorgzame samenleving
 • wonen en werken, zodat mensen tot bloei kunnen komen
 • leven in schone en groene kernen

Hoofdthema 1: Een zorgzame samenleving

Lange tijd ben ik me niet bewust geweest hoe bijzonder het is dat mensen zich met veel plezier en toewijding inzetten voor hun sportclub, vereniging, kerk, buren of dorp. Pas toen ik wat meer van de wereld buiten Molenlanden zag, besefte ik hoe bijzonder dit is. En ook hoe waardevol het is om deel te zijn van een warme dorpsgemeenschap waarin mensen naar elkaar omzien en er samen wat van maken.

Ik geloof in de kracht van de netwerken in onze gemeente. Tegelijkertijd zie ik dat die netwerken onder druk staan, bijvoorbeeld door gebrek aan tijd of motivatie. Ook lukt het niet iedereen om deel te nemen aan de gemeenschap. Precies dát motiveert me om me politiek in te zetten voor betere zorg voor kwetsbare mensen en gezinnen en meer ruimte voor goede initiatieven die de gemeenschap versterken. Zodat mensen in Molenlanden opbloeien en tot hun recht komen.

Sanne Zijlstra-van den Hof, Noordeloos

Zorgzaam samenleven in de praktijk

De ChristenUnie gelooft dat mensen zijn geschapen om lief te hebben, om samen te leven. Daarom staan we aan de kant van al die mensen die vrijwilligerswerk doen, af en toe hun straat vegen en even bij de oude buurvrouw aanbellen. Mensen die verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. We zetten ons in voor een zorgzame gemeente, waarin mensen omzien naar elkaar en waarin volop ruimte wordt geboden aan initiatieven die daaraan bijdragen. We zien ook dat het niet met iedereen in onze gemeente goed gaat. Het leven is niet maakbaar, maar we kunnen er met elkaar wel iets van maken. Ook voor de mensen die pech hebben, met tegenslag te maken krijgen, ziek worden of hulp nodig hebben om weer mee te kunnen doen. We willen een gemeente zijn die er voor iedereen is en aandacht heeft voor dat wat écht telt.

Dankzij de inspanningen van de ChristenUnie is de afgelopen periode onder andere het volgende bereikt.

 • In Molenlanden is extra ingezet op het tegengaan van armoede en eenzaamheid.
 • Er is meer aandacht gekomen voor (psychische) gezondheidsproblemen van statushouders bij inburgering.
 • De bibliotheekvoorzieningen zijn beter gespreid over Molenlanden; het afhaalpunt in de Dorpskamer in Giessenburg is een volwaardig servicepunt geworden.

In een zorgzame samenleving is aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn het onzichtbare goud van onze gemeente. En of dat nu wordt georganiseerd via kerken en verenigingen of zelfstandig, de positieve impact van hun werk is onbetaalbaar: het versterkt de onderlinge betrokkenheid en maakt mensen gelukkig. De ChristenUnie wil dat de gemeente vrijwilligerswerk faciliteert en niet moeilijker maakt door regels of beperkingen. Mantelzorgers verdienen naast waardering ook ondersteuning bij hun vaak zware en intensieve werk.

 • Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) blijft voor vrijwilligers gratis.
 • De gemeente breidt de activiteiten rond het samenbrengen van vraag naar en aanbod van vrijwilligerswerk uit.
 • Stichting Welzijn Molenlanden blijft zich inzetten voor goede ondersteuning van mantelzorgers; hierop wordt niet bezuinigd.
 • Mogelijkheden voor respijtzorg ter ontlasting van mantelzorgers worden uitgebreid, zodat er een ruim en gevarieerd aanbod is.

Een zorgzame samenleving investeert in opgroeiende kinderen en jongeren

Gezin en familie zijn in de ogen van de ChristenUnie heel belangrijk. Opgroeien in een stabiel gezin geeft kinderen een stevige basis voor het leven. Te midden van de drukte van het leven is liefdevol opvoeden en elkaar door dik en dun steunen niet altijd eenvoudig. We willen daarom dat de gemeente naast ouders gaat staan die (tijdelijk) hulp nodig hebben bij het bieden van stabiliteit en veiligheid aan hun kinderen. En dat deze hulp dichtbij en snel beschikbaar is en aansluit bij de identiteit van het gezin.

 • Een passend aanbod vanuit de gemeente aan hulp bij echtscheiding met specifieke aandacht voor en begeleiding van kinderen.

Voor alle kinderen en jongeren is het ontzettend belangrijk dat ze kunnen optrekken met leeftijdgenoten. De ChristenUnie wil dat er voldoende mogelijkheden en plekken zijn waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Alle jongeren moeten hier gebruik van kunnen maken.

 • Sporten en bewegen moet voor iedereen (betaalbaar) toegankelijk zijn. Ook kinderen met een handicap moeten kunnen meedoen.
 • Voldoende uitgaans- en ontspanplekken voor jongeren, zoals Soos De Korf in Giessen-Oudekerk
 • Geschikte plekken voor jong en oud om buiten te chillen en recreëren: groene speeltuinen, uitdagende mountainbike parcoursen, trapveldjes, skateparken, enzovoorts.

In een zorgzame samenleving is er ruimte voor ontmoeting

Dorpshuizen zijn een plek waar alle bewoners uit het dorp elkaar kunnen ontmoeten. Ze dragen bij aan de verbinding tussen mensen en het versterken van de gemeenschap.

 • De ChristenUnie wil dat ieder dorp in Molenlanden een dorpshuisfunctie heeft en behoudt.
 • De gemeente zorgt in afstemming met lokale partners voor een passend aanbod van activiteiten binnen de dorpshuizen, waarbij specifieke doelgroepen zoals ouderen niet vergeten worden.

Concrete voorbeelden in onze kernen

Hieronder enkele voorbeelden waar de ChristenUnie het zorgzame samenleven in onze kernen concreet wil invullen. Enkele zaken worden inmiddels uitgevoerd.

 • Voor alle kernen
  • Meer ommetjes en veilige wandel- en fietspaden aanleggen in, om en nabij de kernen. Met name veilige scholierenroutes.
 • Giessen-Oudekerk en Wijngaarden
  • Behoud van de school en bevordering van de leefbaarheid in het algemeen.
 • Giessenburg
  • De plannen voor een respijtzorgkamer in zorgcomplex De Groene Wei worden gerealiseerd.
 • Langerak-Nieuwpoort
  • We ondersteunen het initiatief Open – Kerk in Langerak dat kansen voor ontmoeting biedt aan alle inwoners.
 • Noordeloos
  • We brengen het initiatief waarbij mensen uit het dorp ondersteuning kunnen krijgen van een dorpsgenoot bij o.a. mantelzorgtaken en eenzaamheid, blijvend goed onder de aandacht. We willen dat de gemeente dit initiatief faciliteert.

Hoofdthema 2: Wonen en werken, zodat mensen tot bloei kunnen komen

 

Streefkerk is een hecht dorp. Dat geldt ook voor de andere kernen in Molenlanden. Mensen staan voor elkaar klaar en er is een sterk verenigingsleven. Niet verrassend maar vooral bijzonder is het feit dat Streefkerk enkele jaren geleden tot het meest harmonieuze dorp van Nederland is bestempeld. Als christen, Streefkerker en Molenlander ben ik er trots op om op te komen voor alle Molenlanders in de gemeenteraad. Politiek op basis van de Bijbel! Van christenen, voor iedereen. Geen waan van de dag, maar op basis van inhoud. We deinzen er niet voor terug om een ander standpunt in te nemen dan de meerderheid. Voor de komende verkiezingen vind ik het daarom belangrijk om keuzes te maken die écht voor verandering zorgen!

Pieter van Bruggen, Streefkerk

We hanteren de menselijke maat

De ChristenUnie staat voor een economie die er is voor mensen in plaats van andersom. Een economie is volgens de ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt, als werken en vrije tijd in balans zijn, als groei groen is en grenzen kent. Familiebedrijven zijn onmisbaar voor werkgelegenheid, de lokale economie en voor de leefbaarheid. Onze samenleving en economie gedijen als er rustmomenten zijn. Vanuit onze christelijke levensovertuiging genieten wij van de zondag als collectief rustmoment.

Een toekomstbestendige agrarische sector heeft een gezonde economische basis, is innovatief, gaat zorgvuldig om met bodem, grondstoffen en energie en produceert in balans met dier en leefomgeving. Voedsel is immers een geschenk van God aan mensen.

Zo is er, dankzij de inzet van de ChristenUnie, de afgelopen jaren extra ingezet op betaalbare woningen waar mensen waardevol samen kunnen wonen. We hebben als ChristenUnie:

 • ideeën aangedragen voor ruimhartige mogelijkheden bij de invulling van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB-beleid) zoals woonzorgcombinaties en kleinere woningen;
 • gerealiseerd dat Molenlanden bij het beheer van de buitenruimte gebruikmaakt van FSC-hout. FSC (Forest Stewardship Council) is het eerste internationale keurmerk met strenge eisen voor duurzaam en sociaal bosbeheer.

Ieder mens heeft ruimte nodig. Ruimte om te wonen, te werken, te reizen en te recreëren. Wonen gaat over zo veel meer dan ‘stenen stapelen’. Wonen gaat over samenleven, over samenhang, over gemeenschappen in een straat, buurt of wijk. De ChristenUnie blijft zich sterk maken voor de kansen van starters en jonge gezinnen, voor waardig wonen voor ouderen, voor betaalbaar en duurzaam wonen voor iedereen.

Dankzij de inspanningen van de ChristenUnie is er de afgelopen periode onder andere:

 • gepleit voor minimaal 40% sociale woningbouw bij nieuwbouw projecten;
 • aandacht gevraagd voor passende collectieve woonvormen voor ouderen, zoals thuishuizen, meergeneratiewoningen en knarrenhofjes;
 • een initiatiefvoorstel ingediend om het mogelijk te maken een tiny house te bouwen en te plaatsen.

De lokale economie is gericht op het tot bloei brengen van mensen

Molenlanden is een sterke plattelandsgemeente. Wij vinden het belangrijk om de komende jaren te investeren in infrastructuur en (digitale) bereikbaarheid. De leefbaarheid van de kernen heeft onze aandacht en onze lokale ondernemers spelen daar een grote rol in.

 • Daken en gevels van bestaande bebouwing, zowel woningen als bedrijfspanden, worden maximaal gebruikt voor zonnepanelen.
 • De zondagsopenstelling van winkels hoeft niet te worden verruimd.
 • Inzet op gebiedspromotie en promotie van streekeigen producten samen met inwoners en lokale ondernemers.
 • Actieve deelname aan de samenwerking in de regio om concreet aan de slag te gaan met (kringloop)landbouw, die zowel gericht is op een goede opbrengst als op een zuinig gebruik van grondstoffen en energie.
 • Goede huisvesting voor arbeidsmigranten. Om de woningen in de kernen beschikbaar te houden voor Molenlanders zien wij centrale huisvesting van arbeidsmigranten als een goede oplossing.

Een passend huis voor alle Molenlanders

Een goed betaalbaar huis is voor ons allemaal belangrijk. De beschikbaarheid van de juiste woningen is helaas niet vanzelfsprekend. De ChristenUnie wil dat de gemeente Molenlanden met toekomstgericht woningbeleid de woningmarkt stimuleert, zodat starters een steuntje in de rug krijgen, er voldoende passende huurwoningen zijn en er ruimte is voor particuliere (nieuw)bouw.

 • Molenlanden zet zich in om starters ruimte te geven op de woningmarkt. Naast de startersleningen wordt er gezocht naar nieuwe instrumenten, zoals Duokoop (de koper koopt alleen de woning en niet de grond) en KoopGarant (kopen met korting meestal via de woningcorporatie).
 • Er zijn meer passende woonvormen voor ouderen nodig. We denken aan Thuishuizen, meergeneratiewoningen, knarrenhofjes en ruimhartig en flexibel beleid rond zorg-aanbouw, bijvoorbeeld voor zorg aan familie.
 • Modulair bouwen verdient meer aandacht, om de woonbehoefte voor nu en de toekomst kosteneffectief, flexibel en duurzaam in te kunnen vullen.
 • In Molenlanden staan relatief veel grote huizen en oude boerderijen. Om de woningnood op te lossen moet het eenvoudig zijn om woningen te splitsen.
 • Molenlanden stelt de ‘zelfbewoningsplicht’ en verhuurvergunning in voor alle sectoren om commercie en malafide verhuurders van woningen tegen te gaan.

Concrete voorbeelden voor onze kernen

Hieronder een aantal concrete voorbeelden waar de ChristenUnie mensen tot bloei wil laten komen in het wonen en werken in onze kernen.

 • Voor alle kernen
  • Het instellen van een grondbank voor agrarische gronden. Daarmee blijft de grond beschikbaar voor agrarisch gebruik tegen een redelijke prijs en krijgt de (jonge) boer meer mogelijkheden om (duurzaam) te boeren met een eerlijk verdienmodel.
  • Door een brug te slaan tussen sociale huur en de vrije (koop)markt moet het mogelijk worden in Molenlanden Koopgarantwoningen te bouwen.
  • Het splitsen van woningen moet eenvoudiger en goedkoper worden als oplossing voor de woningnood.
 • Arkel
  • We willen onderzoeken of de Dam, Schotdeuren en de Vlietskade verkeersveiliger zijn te maken met een ontsluitingsweg via de afrit Gorinchem Noord op de A27.
 • Goudriaan
  • Betaalbare woningbouw voor starters en senioren bij de locatie Zuidzijde 125.
 • Groot-Ammers
  • Bij het aanpakken van de verkeersproblemen in de Voorstraat en Sluis maken we ons sterk voor slimme oplossingen die ook gunstig zijn voor het terugdringen van het sluipverkeer.
 • Hoogblokland
  • We zetten ons in voor Starterswoningen op het voormalige parkeerterrein van Van Uden.
 • Ottoland
  • Schoolroutes naar Yuverta (chr. vmbo De Bossekamp) en recreantenverkeer Vakantiepark Molenwaard veiliger maken met een nieuw fietspad vanaf VVAC naar de Vuilendam.
 • Nieuw-Lekkerland en Streefkerk
  • Doortrekken route (elektrische) Waterbus.

Hoofdthema 3: Leven in schone en groene kernen

Voor mij is leven in schone en groene kernen letterlijk van levensbelang. Voor mens, dier en natuur. Zonder een gezonde leefomgeving is ‘goed en een gezond leven’ onmogelijk. We hebben onze leefomgeving 'te leen gekregen’ van onze Schepper en moeten deze heel goed bewaren en onderhouden. Voor onszelf, onze naaste en alle leven op aarde. Maar zeker aan onze kinderen hebben we de plicht om een leefbare en schone omgeving achter te laten. Daarom ben ik actief in de lokale politiek. Om via goed doordacht beleid samen met andere Molenlanders, ook buiten de politiek, te werken aan prachtige initiatieven voor schone en groene kernen.

Leo Timmer, Giessenburg

Schone kernen kunnen niet zonder gezonde lucht en gezond voedsel
Molenlanden is een ontzettend prachtig en waardevol gebied in het Groene Hart. Dat ervaren en waarderen heel veel mensen die hier wonen, leven en recreëren. We willen wonen, werken, landbouw en natuur in onderlinge samenhang goed regelen voor nu en in de toekomst. We staan voor nieuwe grote keuzes in onze ruimtelijke plannen. De komende jaren worden namelijk belangrijke beslissingen genomen over de toekomstige inrichting van de Alblasserwaard. We moeten daarom ruimte maken voor betaalbare woningen, goed en duurzaam vervoer, een groene energievoorziening, duurzame bedrijvigheid en gezonde natuur.

De ChristenUnie wil dat we met al deze keuzes stappen zetten richting een toekomstbesten-dige en klimaatneutrale samenleving. Dit doen we samen met de inwoners en ondernemers onder regie van de gemeente. Samen bouwen we aan een mooi Molenlanden, waar we graag wonen en werken, met veel ruimte voor natuur en cultuurhistorie. En waar we schone lucht kunnen inademen met een goede bodemkwaliteit voor gezond voedsel.

Zo is er, dankzij de inzet van de ChristenUnie, de afgelopen jaren extra ingezet op:

 • het stimuleren van energiecoöperaties waarbij de inwoners mede-aandeelhouder zijn (minstens 50 procent) en winsten niet wegvloeien naar investeerders;
 • het voorkomen dat de invoeringskosten van afvalverwerkingssystemen met een pasjessysteem ten koste gaat van inwoners;
 • het apart inzamelen van medicijnafval en het hergebruik van afgedankte spullen;
 • het planten van bomen en de aanleg van parkjes en groenstroken bij de kernen.

Leefomgeving en natuur

Een groene gezonde leefomgeving waarin we ons kunnen bewegen is volgens de WHO (de Wereld gezondheidsorganisatie) van levensbelang, vooral voor ons brein en lichaam. Deze behoefte heeft de covid-pandemie nogmaals bewezen. Vooral de luchtkwaliteit moet veel beter, zodat we geen schadelijk lucht inademen en ziekten voorkomen kunnen worden. Dit willen we bereiken door onder meer materialen niet te verbranden maar zo veel mogelijk te hergebruiken door goed te scheiden in grondstoffen en te recyclen.

 • Kringloopwinkels en reparatiepunten worden gestimuleerd. Afvalbrengstations worden recycle- en kringloopstations en rommelmarkten hoeven geen stortkosten te betalen bij het recyclen van restgoederen.
 • Producenten van lokale voedselproducten die de biodiversiteit verbeteren en geen gebruikmaken van schadelijke pesticiden willen we belonen met voordelige vergunningen en ondersteunen met een stimuleringsfonds.
 • We willen zoeken naar mogelijkheden om inwoners en beheerdersgroepen een voedselbos te laten ontwikkelen.
 • Groen in straten wordt in overleg met bewoners aangelegd bij hernrichting. Hierbij stimuleert de gemeente het zelfbeheer door de bewoners. Het stimuleert betrokkenheid bij de eigen omgeving en vergroot de saamhorigheid.

Duurzaam onderweg in verkeer en vervoer draagt bij aan schone kernen

Veiligheid in het verkeer is belangrijk. Daarom moeten er meer trottoirs en voet- en fietspaden komen. Wegen in woonwijken moeten zo veel mogelijk autoluw worden, met de auto te gast. We willen transporten zo veel mogelijk verminderen door lokaal te produceren. Voor een schonere lucht willen we het gebruik van schone brandstof stimuleren; bijvoorbeeld groene waterstof en elektrisch rijden. In relatie met toerisme en natuurbehoud zien we pleziervaart graag schoon en stil. De ChristenUnie zet zich in voor kortere verbindingen voor voetgangers en fietsers met ‘ommetjes’ rond dorpen.

 • Het openbaar vervoer wordt goed afgestemd op de wensen van inwoners.
 • We willen veilige in- en uitstapplaatsen voor bussen.  
 • Het stimuleren van het gebruik van ‘schone’ deelauto’s, deelscooters en leenfietsen.
 • We zorgen voor voldoende electrische laadpalen.

Met elkaar richten we het landschap schoon en groen in

De afgelopen jaren is hard gewerkt om ons waardevolle gebied in te richten voor de toekomst. De doelen staan o.a. in de: Woonvisie, het Grondbeleid, Klimaatadaptatie- en Bodemdalingbeleid, Veiligheidsbeleid, Buitenruimte-inrichting, Recreatie, Energietransitie (groene stroom/warmte), Erfgoed- en archeologiebeleid. De ChristenUnie wil hier samen met de inwoners invulling aan geven. Het gaat immers om een klimaatrobuuste en veilige inrichting van hún leefomgeving. Bij de uitwerking van deze beleidsterreinen laten we ons schone en groene geluid blijvend horen. We zetten ons in voor het volgende:

 • Straten worden klimaatbestendig ingericht door afkoppeling van regenwater van het riool en het plaatsen van regentonnen. Door gescheiden rioolsystemen gaan we vervuiling van het oppervlaktwater tegen.
 • Meer natuurgebieden worden gecombineerd met (agrarisch) landschapsbeheer met vergoedingen voor beheer. Kringloop- en biologische landbouw verdienen een stimulans met een eerlijke prijs voor de producent.
 • We werken aan het behoud van ons unieke open slagenlandschap, en de cultuurhistorische en archeologische waarden. Initiatieven om bodemdaling tegen te gaan verdienen alle aandacht.
 • Tegengaan van bodemverontreiniging en uitstoot/gebruik van giftige stoffen; we zorgen voor ons drinkwater en de basis van ons voedsel.

Met regie naar duurzamere energie

Om de klimaatveranderingen tegen te gaan groeien we geleidelijk naar een energieneutrale situatie in 2050. Om daar stapsgewijs te komen zijn de gemeentelijke doelen beschreven in de Regionale Energie- en Warmtetransitie. Besparen op energie is belangrijk door goed te isoleren. Wat daarna aan energie nodig is halen we uit bijvoorbeeld: wind, zon, water, bodem, lucht en mogelijke (veilige) nieuwe technieken. Betaalbaarheid van nieuwe warmtebronnen is ons uitgangspunt. De gemeente en het Rijk helpen inwoners en ondernemers bij het vinden van isolatieverbeteringen. De landelijke ChristenUnie heeft hiervoor een nationaal isolatieprogramma ontwikkeld waar we in Molenlanden mee aan de slag willen gaan.

 • Nieuwe schone energie moet betaalbaar zijn; er mag geen ‘energiearmoede’ ontstaan. Consumentenbescherming en keuzevrijheid zijn belangrijk.
 • We gaan (eventueel samen met woningcorporaties, bedrijfsleven en anderen) de inwoners helpen met een buurtenergieplan in de overgang naar fossielvrije brandstof en een energieneutrale situatie.
 • De gemeente draagt samen met de inwoners als medeaandeelhouder financieel bij aan lokale buurt- of dorpsenergiecoöperaties en buurtbatterijconstructies door de inzet van de opbrengsten uit de verkoop van de aandelen van Eneco.

Concrete voorbeelden voor onze kernen

Hieronder hebben we een aantal voorbeelden vermeld waar de ChristenUnie het leven in schone en groene kernen concreet wil maken.

 • Voor alle kernen:
  • Bewoners en lokale bedrijven moeten alle ruimte krijgen om deel te nemen in coöperatieve modellen van schone warmte- en elektravoorzieningen. Consumentenbescherming, betaalbaarheid en keuzevrijheid staan hierbij hoog in ons vaandel. Winsten mogen niet naar (buitenlandse) investeerders gaan.
  • Inwoners moeten geholpen en ondersteund worden bij keuzes voor schone energie. Hierbij is energie uit water (aquathermie) en bodem in ons waterrijk gebied een goede oplossing.
  • Zwaar verkeer en vervoer van gevaarlijke stoffen uit bebouwing weren en verkeer nabij scholen veiliger maken.
 • Bleskensgraaf
  • We ondersteunen de activiteiten die biodiversiteit, natuur en openbare ruimte hand in hand laten gaan. Zowel in de bestaande omgeving als bij nieuwbouw.
 • Molenaarsgraaf/Brandwijk
  • We vergroten de verkeersveiligheid door zebrapaden in te richten waar het er aantoonbaar veiliger door wordt.
 • Giessenburg
  • De speeltuinvereniging Kindervreugd wordt voorzien van het - al jaren geleden beloofde - onderkomen.
  • De C.M. van Houwelingweg doortrekken langs de Betuwelijn tot het eind van de Neerpolderseweg om de verkeersdrukte door sluipverkeer te verminderen; en hiermee de veel gebruikte route door fietsers naar de treinhalte van de MerwedeLingelijn in Boven-Hardinxveld over de Neerpolderseweg veiliger te maken.
 • Kinderdijk
  • De leefbaarheid en veiligheid voor de inwoners van Kinderdijk moeten gewaarborgd blijven. Zij krijgen een belangrijke stem bij het maken van keuzes in de ontwikkeling van het Werelderfgoed.
 • Oud-Alblas
  • De omgeving van De Beemd moet worden opgeknapt. De oude garageboxen worden verplaatst.
 • Schelluinen en Hoogblokland
  • Bij de rijksoverheid blijven pleiten voor een geluidswal (bij voorkeur met zonnepanelen) langs de A15 en de A27.

Samenvatting Verkiezingsprogramma ChristenUnie Molenlanden 2022-2026

Het is tijd om recht te doen, aan u en jou en de mensen om ons heen

Ieder mens is uniek en waardevol voor God. Wie je ook bent, wat je achtergrond ook is: jij telt mee. De ChristenUnie is blij met de kleine gemeenschappen waarin mensen tot bloei komen. Om die bloei te dienen, moet de overheid vertrouwen geven.

Te vaak is een systeem belangrijker dan mensen. Te vaak blokkeren kille doelen en regels de menselijke maat. Te vaak is er nauwelijks oog voor de ander. Te vaak is er wantrouwen waar vertrouwen nodig is. Dit moet radicaal anders. Het is nu tijd om recht te doen.

De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner die bijdraagt aan de samenleving en aan iedereen die een helpende hand nodig heeft. Recht doen aan de schepping, want we zien de dramatische gevolgen van de klimaatcrisis. Recht doen aan dat kind dat opgroeit in armoede en aan slachtoffers van mensenhandel. Wij willen recht doen aan woningzoekenden en aan onze waardevolle lokale economie. We kunnen niet zonder rechtvaardige regels. Maar ook niet zonder de ruimte om daarvan af te durven wijken om iemand weer perspectief te geven. Ruimte voor oplossingen op maat. Daarom zet de ChristenUnie zich in voor een samenleving, voor ons land en dorp of stad, waar we recht doen.

Ons verkiezingsprogramma voor 2022-2026 in 10 hoopvolle keuzes

 • We willen dat kinderen en jongeren de ruimte krijgen om te spelen, te sporten (buiten) en te ontspannen.
 • We zorgen dat kinderen en (eenouder)gezinnen in een kwetsbare situatie de hulp krijgen die nodig is.
 • We willen maatschappelijke initiatieven van kerken, verenigingen en vrijwilligersorganisaties ondersteunen.
 • We zien om naar mensen die tijdelijk hulp en ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld bij mantelzorg, eenzaamheid en armoede.  
 • We willen passende en betaalbare woningen voor iedereen. Creatieve oplossingen zijn nodig.
 • We willen in elke kern een dorpshuisfunctie met voldoende activiteiten voor jong en oud.
 • We promoten ons mooie gebied met streekeigen producten samen met inwoners en lokale ondernemers.
 • We willen dat nieuwe en schone energie haalbaar en betaalbaar is, vooral voor mensen met lagere inkomens. Een lokaal energiefonds helpt daarbij.
 • We zetten in op duurzaam gebruik van het buitengebied met aandacht voor de agrarische sector, landschapsbeheer en biodiversiteit.
 • We willen goede bereikbaarheid van voorzieningen met de fiets, auto en openbaar vervoer. Veilige (school)routes voor fietsers en voetgangers.