ChristenUnie: ‘Verhoging OZB niet nodig en niet wenselijk’

Fotos_kandidaten_vierkant3maandag 12 november 2018 12:02

De ChristenUnie Molenlanden kiest ervoor de komende raadsperiode de OZB niet te verhogen. Ook de inflatiecorrectie hoeft niet te worden toegepast. Komende periode ontvangt de gemeente namelijk meer middelen van het Rijk die deze keuze compenseren. ‘De lasten van inwoners zijn al hoog genoeg. Een automatische verhoging van de OZB is wat ons betreft onwenselijk en onnodig’, aldus Leon de Wit, kandidaat-raadslid bij de komende raadsverkiezingen.

De Molenlandse partijen zijn in hun verkiezingsprogramma’s verdeeld over wat de komende periode met de OZB (onroerendezaakbelasting) moet gebeuren. De ChristenUnie vindt in elk geval dat de OZB de komende periode niet hoeft te stijgen. Het huidige beleid is dat de OZB jaarlijks automatisch met de inflatie meestijgt. Dat wordt de komende vier jaren waarschijnlijk een forse verhoging (gemiddeld 2%, raming Centraal Planbureau). Dit als gevolg van een hogere inflatie hoog door de groei van de economie en de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9%.

Koppeling
De gemeente ontvangt jaarlijks van de landelijke overheid een uitkering om haar taken uit te voeren. Samen met de OZB en andere lokale lasten zijn dit de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente. De groei van de algemene uitkering voor de gemeente is gekoppeld aan de groei van de uitgaven van de Rijksoverheid. Met andere woorden: als de uitgaven van het Rijk toenemen dan neemt ook de algemene uitkering aan gemeenten toe en vice versa.

Gevolgen regeerakkoord
Het kabinet Rutte-III heeft een fors aantal extra investeringen in het regeerakkoord voorgesteld. De uitgaven nemen hierdoor jaarlijks harder toe dan eerder in de Rijksbegroting was opgenomen. Dit heeft ook gevolgen voor de groei van de algemene uitkering. Deze neemt als gevolg van het regeerakkoord tot en met 2022 jaarlijks extra toe met gemiddeld 2%. In totaal neemt de uitkering jaarlijks gemiddeld met 5% toe. Dit betekent ook een iets hogere uitkering voor de gemeente Molenlanden.

OZB-verhoging dus niet nodig en niet wenselijk
‘De ChristenUnie vindt het daarom niet nodig en ook niet wenselijk om de OZB te corrigeren voor inflatie. Die vindt nu namelijk elk jaar automatisch plaats, maar de noodzaak hiertoe ontbreekt’, zegt fractiespecialist Leon de Wit. ‘De extra geraamde uitkering zal naar verwachting genoeg zijn om dit te compenseren mede gelet op het feit dat de baten vanuit de algemene uitkering in verhouding vele malen groter is dan de OZB-opbrengsten. Daarnaast betalen inwoners via de landelijke belastingen ook gewoon mee met de financiering van de algemene uitkering en de toegenomen uitgaven van het Rijk.’

‘Het zou niet eerlijk zijn om inwoners ook nog eens extra OZB te vragen. De lasten van inwoners nemen al voldoende toe, terwijl inkomens lang niet altijd toenemen met de inflatie. Een terechte keuze dus om de OZB komende periode te bevriezen’, aldus De Wit.

*************************************************************************************

Achtergrondinformatie

Zie voor de gevolgen van het regeerakkoord op de algemene uitkering:
https://vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinancien/gemeentefonds-en-btw-compensatiefonds/nieuws/de-financiele-gevolgen-van-het-regeerakkoord-voor-gemeenten

Ook te vinden op pagina 4 van de decembercirculaire 2017:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2017/12/08/decembercirculaire-gemeentefonds-2017

Zie voor de prijsontwikkelingen (inflatie) pagina 44 en 45 van de meicirculaire 2018: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2018/05/31/meicirculaire-gemeentefonds-2018

 

« Terug